Voorwaarden

Onze medewerkers voeren de werkzaamheden uit volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Op deze kwaliteitsnormen worden wij getoetst door onze beroepsorganisatie NBA (voorheen NIVRA). Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van het NIVRA van toepassing.

   

Klachtenregeling

         

Klokkenluidersregeling

 

Heeft u om wat voor reden dan ook een klacht die betrekking heeft op onze dienstverlening, dan stellen wij het zéér op prijs indien u dit persoonlijk aan ons kenbaar maakt. Uiteraard geniet het onze voorkeur om hierover telefonisch door u benaderd te worden en het in onderling overleg op te lossen.

In de klachtenregeling zetten wij de te volgen procedure in geval u uw klacht formeel wilt indienen uiteen. U hiervoor het beste ons klachtenformulier gebruiken.

 

 

Aangezien kwaliteit en betrouwbaarheid belangrijk zijn voor ons voor  hebben wij een klokkenluidersregeling in  het leven geroepen. In de klokkenluidersregeling is beschreven hoe eventuele misstanden kunnen worden gemeld en hoe hiermee omgegaan dient te worden.

   

 

PRIVACY STATEMENT

         

LEGAL DISCLAIMER

 

Deze website wordt geëxploiteerd door MP Accounting & Consulting LLP gevestigd te Rotterdam (Nederland).

Tijdens uw bezoek aan deze website kan MP Accounting & Consulting LLP persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. MP Accounting & Consulting LLP zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy statement bevat informatie over de doelen die MP Accounting & Consulting LLP bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.


Doeleinden van gegevensverwerking

MP Accounting & Consulting LLP verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en /of diensten te willen ontvangen).


Bijzondere persoonsgegevens

MP Accounting & Consulting LLP tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin MP Accounting & Consulting LLP wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht.


Cookies

MP Accounting & Consulting LLP kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites, de duur van de gebruikerssessie alsmede het aantal hits. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd. In de meeste gevallen kan u na het weigeren van een cookie toch onbeperkt gebruik blijven maken van deze website. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker.

Om deze web site effectief te kunnen beheren, heeft MP Accounting & Consulting LLP de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma. Deze statistische gegevens worden in hun geheel aan MP Accounting & Consulting LLP's webmasters doorgegeven. Op die manier wordt gewaarborgd, dat uw bezoek aan deze website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft.


Internetsites van derden

Dit Privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.


Uitoefening van rechten; contact opnemen met MP Accounting & Consulting LLP

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan MP Accounting & Consulting C.V. via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan de webmaster (of per gewone post: MP Accounting & Consulting LLP, t.a.v. Business Development, Marketing Communicatie, Postbus 91125, 3007MC te Rotterdam. Indien u geen marketinginformatie van MP Accounting & Consulting C.V. wilt ontvangen, kunt u dat eveneens kenbaar maken via voormeld (e-mail) adres. Mocht u zich eerder hebben aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen of u heeft vragen over dit Privacy statement kunt u ook gebruik maken van voorgaand adres.

MP Accounting & Consulting LLP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Datum laatste wijziging: november 2012

 

 

 

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als  een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan MP Accounting & Consulting LLP niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. MP Accounting & Consulting LLP aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van MP Accounting & Consulting LLP sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door MP Accounting & Consulting LLP gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. MP Accounting & Consulting LLP aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van MP Accounting & Consulting LLP.

 

Datum laatste wijziging: november 2012

 

 

 

 

MP ACCOUNTING & CONSULTING LLP | info@mpaccounting.nl