Audit & assurance

Controle van jaarrekeningen (controleverklaring/accountantsverklaring)

Ten aanzien van de controle van de jaarrekening kan een onderscheid worden gemaakt tussen wettelijke controles* op grond van BW 2 Titel 9 en vrijwillige controles die voortkomen uit andere voorschriften en regelgeving. 

Voor het verrichten van wettelijke controles dient een accountantsorganisatie over een vergunning van de AFM te beschikken. MPR Accountants waar wij binnen het MPR-netwerk mee samenwerken beschikt over een dergelijke vergunning.

Bent u geïnteresseerd in een vrijblijvende en concurrende offerte neemt u dan contact met ons op of gebruik ons contactformulier.

 

*Indien een onderneming gedurende twee achtereenvolgende jaren aan twee van de onderstaande drie eisen ex artikel 2 BW:396 voldoet, dient een wettelijke controle van de jaarrekening te worden uitgevoerd. 

  • Omzet meer dan 8,8 miljoen euro
  • Balanstotaal meer dan 4,4 miljoen euro
  • Personeel meer dan 50 personen (fte, gemiddeld) 

 

Pre-audit 

In sommige gevallen komen u en uw huidige accountant een vaste prijs (een zogenaamde fixed fee) overeen voor het uitvoeren van de jaarrekeningcontrole. Indien de accountant op basis van zijn deugdelijke grondslag geen afwijkingen van materiële aard constateert kan dit uitmonden in een goedkeurende (accountants)verklaring. Teneinde een deugdelijke grondslag te verkrijgen zal uw accountant een interim- en een balanscontrole bij u uitvoeren. Onderdeel van de fixed fee afspraken is een lijst met door u op te leveren stukken. In veel gevallen zit er ruis op de lijn tussen de accountant en zijn cliënt en produceert de cliënt met veel moeite documenten, onderbouwingen en/of lijsten waar een controlerend accountant niets aan heeft. Vervolgens worden alle uren die de accountant nodig heeft om de door hem gewenste informatie en bewijzen toch te verkrijgen doorberekend aan zijn cliënt als meerwerk. Wij verhelderen en nemen de ruis weg door (desgewenst samen met u) uw controledossiers voor te bereiden aan de hand van de op te leveren stukken lijst.

Onze specialisten hebben jarenlange ervaring in de accountancy en weten daarom exact wat uw accountant nodig heeft om zijn controle zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dit leidt tot het uitblijven van meerwerknota's en in veel gevallen tot de mogelijkheid de totale controlefee te verlagen. 

Wilt u weten wat u kunt besparen door een pre-audit? Neemt u dan contact met ons op of gebruik ons contactformulier.

 

Beoordelen van jaarrekeningen (beoordelingsverklaring)

Een beoordelingsverklaring is een accountantsverklaring met betrekking tot een door ons uitgevoerde beoordeling van een overzicht met historische financiële informatie. Vaak is dit overzicht een jaarrekening, maar het kan ook een ander overzicht betreffen, zoals het verzekerd belang of een subsidieafrekening.  De beoordelingsverklaring bij de jaarrekening geeft een grotere zekerheid van de juistheid en volledigheid van de informatie in de jaarrekening dan bij de samenstellingsverklaring, maar minder dan een controleverklaring. Bepaalde beroepsorganisaties zoals de SGR en BPBI vragen van de onder hen vallende leden (reisbureaus en professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders) een beoordelingsverklaring bij hun jaarrekening. Maar ook het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verlangt van de onder zijn toezicht staande notarissen en gerechtsdeurwaarders een dergelijke verklaring. De beoordelingsverklaring is verder vooral nuttig voor huishoudingen die te weinig personeel hebben voor de noodzakelijke functiescheidingen tussen bevoegdheden. 

Heeft u (snel) een beoordelingsverklaring nodig? Door onze kleine en flexibele organisatie kunnen wij snel schakelen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende scherpe offerte of gebruik ons contactformulier.

 

Bijzondere controles (bijzondere verklaringen)

Wij verrichten ook controles bij andere verantwoordingen dan de jaarrekening die uitmonden in controleverklaringen en assurance-rapportages. Voorbeelden van verklaringen en assurance-rapportages zijn: 

  • Afdrachtsverklaringen (betaling van loonheffingen en/of omzetbelasting)
  • Kiwa-verklaringen (verklaring kredietwaardigheid voor personenvervoer)
  • NIWO-verklaringen (verklaring kredietwaardigheid voor de transportsector)
  • Omzetverklaringen (veelal nodig voor aanbestedingen)
  • Subsidieverklaringen (veelal nodig voor subsidieverstrekking)

Heeft u op (korte) termijn één van bovenstaande diensten nodig, neemt u dan contact met ons op voor een vrijblijvende scherpe offerte of gebruik ons contactformulier.

 

 

MP ACCOUNTING & CONSULTING LLP | info@mpaccounting.nl